News Update
หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

หมวดหมู่:
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

ข่าวทั้งหมด: 2
ดูข่าวทั้งหมด >>
พระมาสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระมาสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระมาสอนศีลธรรมในโรงเรียน
<html />อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 08 2012 08:56:02

การพานักเรียนไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การพานักเรียนไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การพานักเรียนไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
<html />อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 08 2012 08:51:32

การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน

หมวดหมู่:
การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน

ข่าวทั้งหมด: 5
ดูข่าวทั้งหมด >>
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนาหว้ามาตรวจรักษาสุขภาพนักเรียน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนาหว้ามาตรวจรักษาสุขภาพนักเรียน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนาหว้ามาตรวจรักษาสุขภาพนักเรียน
<html />อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 08 2012 11:15:32

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนาคอย มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้นักเรียนชั้น ป. 1 และ ชั้น ป. 6 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนาคอย มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้นักเรียนชั้น ป. 1 และ ชั้น ป. 6 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนาคอย มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้นักเรียนชั้น ป. 1 และ ชั้น ป. 6
<html />อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 08 2012 11:05:30

การอบรมผู้นำนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพ การอบรมผู้นำนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพ การอบรมผู้นำนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
<html />อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 08 2012 10:58:34

การจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
<html />อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 08 2012 10:24:02

การร่วมกิจกรรมเปิดประตูการเรียนรู้สู่อาเซียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย การร่วมกิจกรรมเปิดประตูการเรียนรู้สู่อาเซียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย การร่วมกิจกรรมเปิดประตูการเรียนรู้สู่อาเซียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 08 2012 09:48:25

การพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้

หมวดหมู่:
การพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้

ข่าวทั้งหมด: 1
ดูข่าวทั้งหมด >>
นมัสการพระธาตุ 9 วัด ในจังหวัดนครพนม นมัสการพระธาตุ 9 วัด ในจังหวัดนครพนม นมัสการพระธาตุ 9 วัด ในจังหวัดนครพนม
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 11 2012 20:54:15

การพัฒนาบุคลากร

หมวดหมู่:
การพัฒนาบุคลากร

ข่าวทั้งหมด: 0
ดูข่าวทั้งหมด >>
· ยังไม่มีข่าวในหมวดนี้
ความสัมพันธ์กับชุมชน

หมวดหมู่:
ความสัมพันธ์กับชุมชน

ข่าวทั้งหมด: 2
ดูข่าวทั้งหมด >>
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2555
<html />อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 08 2012 10:32:12

การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
<html />อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 08 2012 10:29:31