News Update
หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน

หมวดหมู่:
การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
ข่าวทั้งหมด: 5
หน้า: 1 จาก 1
หน้าทั้งหมด: |1|
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนาหว้ามาตรวจรักษาสุขภาพนักเรียน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนาหว้ามาตรวจรักษาสุขภาพนักเรียน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนาหว้ามาตรวจรักษาสุขภาพนักเรียน
<html />อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 08 2012 11:15:32

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนาคอย มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้นักเรียนชั้น ป. 1 และ ชั้น ป. 6 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนาคอย มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้นักเรียนชั้น ป. 1 และ ชั้น ป. 6 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนาคอย มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้นักเรียนชั้น ป. 1 และ ชั้น ป. 6
<html />อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 08 2012 11:05:30

การอบรมผู้นำนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพ การอบรมผู้นำนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพ การอบรมผู้นำนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
<html />อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 08 2012 10:58:34

การจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
<html />อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 08 2012 10:24:02

การร่วมกิจกรรมเปิดประตูการเรียนรู้สู่อาเซียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย การร่วมกิจกรรมเปิดประตูการเรียนรู้สู่อาเซียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย การร่วมกิจกรรมเปิดประตูการเรียนรู้สู่อาเซียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 08 2012 09:48:25

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด